Algemene gebruik-en verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN

Laatste update 09/06/2020

 

De website: www.dewonderkamer.be en de mobiele applicatie: De Wonderkamer 

(hierna samen het “Platform”)

 

zijn een initiatief van:

 

Jonas Seiffermann, 

De Laks 8, 2360 Oud-Turnhout, 

BELGIE

 

(BTW)  BE 0631 649 053, 

(TEL)    0032475969688, 

(email)  [email protected]

 

Hierna: “Jonas Seiffermann” of de “verkoper

 

 

 

                     1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Artikel1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV” genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna “gebruiker genoemd). 

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij deze AGV heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de AGV. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze AGV ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons er toe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons platform gebruikte.

Indien één of meerdere bepalingen in deze AGV geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden dan blijven de overige bepalingen in deze AGV volledig van toepassing.

De verkoper en de gebruiker zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de AGV, dan dient de uitleg plaats te vinden naar “de geest“ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de AGV geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze AGV.

Indien de verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de verkoper in bepaalde mate het recht zou kunnen verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de AGV te verlangen.

 

Artikel2. Platform

1. Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan ten allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

2. Inhoud

Jonas Seiffermann bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

Jonas Seiffermann kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Jonas Seiffermann niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie. 

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk per mail op de hoogte te stellen zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen. 

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Jonas Seiffermann is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn. 

 

3. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers

 

a) Registratie

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en deze AGV.

Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, oprechte, en actuele informatie over zichzelf en zijn burgerlijke staat te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig die gegevens die op hem betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen. 

De Gebruiker moet dus een geldig mailadres opgeven waarop het Platform hem een bevestiging van zijn inschrijving naar zijn diensten zal sturen. Een mailadres kan niet meermaals worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten. 

Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en indien nodig binnen een redelijke termijn te antwoorden. 

Per persoon is slechts één registratie toegestaan. 

De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij toegang heeft tot een ruimte die voor hem is gereserveerd naast het invoeren van zijn wachtwoord. De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn persoonlijke ruimte. 

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen. 

De Verkoper behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet naleving van de AGV door de Gebruiker. 

 

b) Uitschrijven

De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn persoonlijke ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal effectief zijn zo spoedig mogelijk nadat de gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld. 

 

c) Bescherming van persoonsgegevens

Jonas Seiffermann verzekert de gebruikers ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens en dat het er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren. 

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het Platform worden verstrekt worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Jonas Seiffermann.

Jonas Seiffermann verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming va de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform. 

 

Artikel 3. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AGV worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil en bij gebreke aan een minnelijke schikking wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Jonas Seiffermann zijn maatschappelijke zetel heeft. 

 

Artikel 4. Overige bepalingen 

Jonas Seiffermann behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te wijzigen uit te breiden, te verwijderen, te bespreken of te onderbreken. 

In het geval van een inbreuk op de AGV door de Gebruiker behoudt Jonas Seiffermann zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Jonas Seiffermann behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van de verkopen niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. 

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en vergelijkbare bepaling. 

 

2. Algemene verkoopsvoorwaarden. 

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna AVV genoemd) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen ingeval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna Klant genoemd) 

De AVV drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke daarvan zal zijn bestelling niet worden gevalideerd. 

Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet. 

De Verkoper  behoudt zich het recht voor om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum. 

De AVV zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de Verkoper en zijn directie.

De AVV zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant tenzij de twee partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De AVV zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Klant, voor de uitvoering van de AVV waarvan door de Verkoper derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze AVV geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden dan blijft het overige bepalingen in deze AVV volledig van toepassing.

De Verkoper en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de AVV, dan dient de uitleg plaats te vinden naar “de geest“ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de AVV geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze AVV.

Indien de verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de verkoper in bepaalde mate het recht zou kunnen verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de AVV te verlangen.

 

Artikel 2. Online winkel

1. Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online winkel ter beschikking die producten of diensten te koop aanbied en voorstelt, zonder dat de foto’s een contractuele waarde hebben.

 

2. De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Ingeven van fouten of vergissingen in de presentatie kan de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld voor dit feit. 

 

3. De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. 

 

4. De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel. 

 

5. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen ten alle tijde te wijzigen door ze online te publiceren. 

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. 

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd voor de validatie van de bestelling door de Klant. 

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en indien van toepassing de leveringskosten, worden vermeld voor de definitieve validatie van de bestelbon. 

 

Artikel 4. Online bestellen 

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronisch formulier aanvaardt de Klant de prijs in de beschrijving van de producten of diensten. 

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze AVV aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken. 

De Klant moet een geldig mailadres, factuurgegevens en indien van toepassing een geldig afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan plaatsvinden via dit mailadres. 

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren. 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost. 

 

Artikel 5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen. 

 

  1. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie is in plaats van een handtekening. 

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen. 

De Verkoper herenigt een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant. In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren. 

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerste bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aan de gang is. 

 

B. Bevestiging 

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling zal de Verkoper een deel van de aankoop naar de Klant sturen, evenals een factuur tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd. 

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door voor de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst. 

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product zal die Verkoper de Klant zo snel mogelijk per mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren, eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft. 

 

Artikel 6. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard. 

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmateriaal wordt beschouwd. 

 

Artikel 7. Contractduur

De overeenkomst tussen de verkoper en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

 

Artikel 8. Leveringstermijnen en levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper. 

De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling afhankelijk zijn van meerdere opeenvolgende leveringen aan de Klant. 

De levering vindt plaats volgens de door de Klant gekozen methode binnen de voorgestelde termijnen. 

Standaard levering 2-3 werkdagen indien de artikelen op voorraad zijn of al geprepareerd zijn.

Bij diensten en opdrachten is de oplevering 2 tot 6 maanden of anders schriftelijk afgesproken. 

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. 

Indien de leveringstermijnen of voltooing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant de Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Verkoper dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 9. Uitvoering; wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De Verkoper heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

2. De Verkoper is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de Verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Klant de resultaten van de uitvoering van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien de Verkoper gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de’ uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan de Verkoper ter beschikking heeft gesteld.

 

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de partijen tijdig en onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De verkoper zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgave doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is De Verkoper gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen De Verkoper bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van De Verkoper op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen. 

 

6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Verkoper een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in de kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

 

7. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de Verkoper gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de Verkoper daardoor direct of indirect ontstaan. 

Indien De Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is De Verkoper onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. 

 

   a)  Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overkomst. 

   b)  Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan de Verkoper toekomende bevoegdheid      

        of een op de Verkoper rustende verplichting ingevolgde de wet. 

 

8.  In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de Verkoper alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 

 

9.Verzenden is altijd op eigen risico. 

 

Artikel 10. Garanties

1. De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die zijn bestemd voor het gebruik binnen België. Bij gebruik buiten België dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Verkoper kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. Het prepareren of opzetten van dieren geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Bij schade, haaruitval, rotting, mislukking, bederf enz. enz. worden geen schadevergoeding aanspraken geaccepteerd. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen aanspraken van derden en is aansprakelijk voor de reeds gemaakte kosten. Opdrachten kunnen niet worden geannuleerd. Alle kosten die gemaakt zijn zullen worden verhaald op de opdrachtgever. Nooit is de Verkoper en/of medewerkers aansprakelijk voor geleden schade van wat dan ook.

 

3. De in "lid 1" van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 7 dagen na levering/bestelling, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die, door derden wordt geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel, terugplaatsing of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden. (Met een minimum van €75 excl BTW)

 

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na houdbaarheidsdatums, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en/of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een ander dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door het gevolg is van omstandigheden waar de Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden , (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

 

5. Controle van de bestelling.

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst. In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen. De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard. Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. 

 

6. Fout in de levering 

In geval van een leveringsfout of niet conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen. 

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. 

 

7. Retourzendingen en omruilingen

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden volgens de volgende modaliteiten. 

 

Retourzending per post op het volgende adres

De Wonderkamer, De Laks 8, 2360 Oud Turnhout 

 

Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. 

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd. 

De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant. 

De verkoper is nooit en te nimmer aansprakelijk voor het kwijtraken, verlies en beschadigingen van pakketten. Bij het overdragen aan de verzendmaatschappij is het de verantwoording van de Klant.

 

8. Garantie van overeenstemming.

Als de Klant een consument is, heeft hij twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren. Niettegenstaande als het gekochte product een tweedehands goed was is de garantieperiode één jaar. 

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan de Verkoper. 

 

Artikel 11. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of het sluiten van de dienstenovereenkomst. 

Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant dan 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren. 

Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel wordt uitgevoerd kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. 

De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten, met uitzondering van de kosten van terugzenden die voor zijn rekening blijven. 

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder de volledige intacte verpakking en in een staat van verkoop. 

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen. 

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is aangeleverd stemt de Klant ermee in om voor dergelijke digitale inhoud zijn herroepingsrecht te verliezen om zo snel mogelijk te worden geleverd. 

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten doet de klant hierbij afstand voor deze diensten van zijn herroepingsrecht teneinde zo snel mogelijk na het sluiten van het contract te worden bediend. 

 

Template formulier herroeping

 

Ter attentie van:

Jonas Seiffermann 

De Laks 6 2360 Oud Turnhout 

Ondernemingsnummer KBO BTW BER 0631649053

Mail: [email protected] 

Telefoon 00324765969688

 

Ik/Wij stel(len) u hierbij op de hoogte van mijn/onze herroeping van de overeenkomst betreffende het goed/de verstrekking van de dienst hieronder vermeld 

 

——————-

——————

———————

 

Besteld op / ontvangen op: 

Naam (name) van de consument

Adres: van de consument(en) 

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingevuld).

 

Datum

 

 

 

Artikel 12. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren. 

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform. 

 

Artikel 13.Intellectuele eigendom

De verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet-en regelgeving. De verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Foto’s van de Verkoper worden beschermd door auteursrecht. Bij gebruik van de door onze foto’s door derden zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker zal een boete in rekening worden gebracht van duizend euro per dag (1000€ /dag).

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door de verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper totdat de Klant alle verplichtingen uit de met de Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door de Verkoper geleverde zaken, die ingevolge van lid1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nog nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Verkoper veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Klant verplicht zich om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de Verkoper ter inzage te geven. Bij eventuele uitkering van de verzekering is de Verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich jegens de Verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval de Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijke toestemming aan de Verkoper en door de Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

7. Alle goederen blijven eigendom van de Verkoper tot het moment dat er betaald is.

 

Artikel 15. Risico - overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken in de macht van de klant worden gebracht.

 

Artikel 16. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht. 

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. 

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elke van de partijen bij de contract het recht op het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenwijdigheid aan de Klant worden gefactureerd. 

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

Indien de wonderkamer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat de Klant is uitgegaan van door of namens de Verkoper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:

  • de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Verkoper toegerekend kunnen worden.
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze AVV.

De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschades, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Dit geldt ook voor schade aan opgezette dieren door motten, museumkevers, schimmel, tapijtkevers. Etc. Etc.

Indien de verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van de Verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

Artikel 18. Vrijwaring

De Klant vrijwaart de Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Verkoper toerekenbaar is.

Indien de verkoper uit dien hoofde door derde mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden de Verkoper zoals buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de verkoper en derde daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

 

Artikel 19. Onafhankelijkheid van de bepalingen. 

Indien een of meer bepalingen van deze AVV onwettig of nietig worden verklaard blijven de overige bepalingen volledig van kracht 

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AVV doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking. 

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie. 

Deze AVV worden beheerst door het Belgisch Recht. 

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Kosten die hieruit voortvloeiend zullen voor rekening van de klager zijn en nooit voor de Verkoper.

Geschillen worden enkel in de Nederlandse taal gevoerd.

De Nederlandse tekst van de AVV is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.